موقع المستقلين الاحوازيين

حق تعیین سرنوشت


  گاهی مشاهده می شود بین افراد و یا تشکیلات اختلاف نظرهایی وجود دارد که اصالتی ندارند و ناشی از برداشت غلط یا جهل به یک مفهوم سیاسی است. یکی از این مفاهیم که مورد اختلاف است و حتی گاهی در گفتگوها و یا مصاحبه ها و یا صدور بیانیه ها به شکل غلط طرح می شود اصل حق تعیین سرنوشت است. بنابراین در این نوشته به اختصار و ساده به این اصل که در منشور سازمان ملل متحد بر آن تأکید شده و به عنوان یک اصل مهم در قوانین بین المللی است پرداخته می شود، امید است مورد استفاده دوستان عزیز ملل غیر فارس قرار گیرد. حق تعیین سرنوشت در صورت جمعی عبارت است از حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود، بدون دخالت و یا اجبار از سوی عوامل دیگر می باشد، این اصل تأکید بر حق مردم  در انتخاب سرنوشت خود را دارد. حق تعیین سرنوشت می تواند در چارچوب یک کشور باشد ، یعنی مردمی که دارای مشترکات فرهنگی ، تاریخی ، زبان و منطقه جغرافیایی  هستند ، این حق تصمیم گیری در خصوص سرنوشت خود را در چارچوب کشوری اعمال می کنند مانند فدرالیسم یا خود مختاری، یا اینکه مردمی با آن مشترکاتی که ذکر شد خواهان اعمال حق تصمیم گیری برای خود خارج از آن کشور می باشند که در این صورت استقلال است. بنابراین حق تعیین سرنوشت یا تصمیم گیری برای سرنوشت خود می تواند به صورت فدرالیسم یا به صورت استقلال تحقق یابد و این بستگی به خواست مردم دارد. اینکه برخی فدرالیسم را از حق تعیین سرنوشت جدا می کنند صحیح نیست زیرا فدرالیسم شکلی از حق تعیین سرنوشت است. البته در اینجا منظور فدرالیسم قومی یا نژادی است.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.